facebook pixel

Vaše davčne obveznosti pri prodaji nepremičnine

25.10.2022
V članku vam bomo na kratko predstavili osnove dveh davkov, ki jih je prodajalec zavezan plačati pri prodaji svoje nepremičnine.

Vaše davčne obveznosti pri prodaji nepremičnine

Latnik nepremičnine je zavezan plačati davek na promet nepremičnin v primeru prodaje. Poleg omenjenega davka, pa je zavezan poravnati tudi dohodnino od dobička iz kapitala, ki se plača v primeru, da je bila nepremičnina pridobljena po 1.1.2002.

Lastnik nepremičnine bo torek ob njeni prodaji lahko postal zavezanec za plačilo obeh davkov. Napoved za odmero davkov pa bo vložil pri davčnem uradu, na ozemlji katerega leži prodana nepremičnina.

Davek na promet nepremičnin

Plačnik tega davka je pravilo prodajalec nepremičnine. Davek pa lahko po dogovoru v kupoprodajni pogodbi plača davek tudi sam. Davek se obračuna po stopnji 2% od prometa nepremičnin ter od odplačne ustanovitve in odplačnega prenosa ali oddajanja v najem stavbne pravice. Davek se šteje kot prihodek občine kjer nepremičnina leži.

Za prenos nepremičnine šteje tudi:

  • Zamenjave ene nepremičnine za drugo;
  • Finančni najem nepremičnine;
  • Prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice gradnje nepremičnine čez mejo, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
  • Prenos lastninske pravice zaradi priznanja lastninske oziroma solastninske pravice, kot posledice povečanja vrednosti nepremičnine, v skladu z zakonom, ki ureja stvarnopravna razmerja;
  • Prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine in sicer od tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika in ga je posamezni solastnik dobil plačanega.

Prav tako je podlaga za odmero davka priposestvovanja.

Prodajalec nepremičnine je dolžan vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Davčni organ bo po prejemu napovedi odmeril davek v višini 2% od vrednosti nepremičnine.

Dohodnina od dobička iz kapitala

Odsvojitev nepremičnine po 1.1.2002 se obdavči z dohodnino od dobička iz kapitala. Napoved je potrebno oddati v 15 dneh od odsvojitve pri finančnem uradu kjer nepremičnina leži.

Davčna osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapiral ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Stopnja je določena na 25%, po 5 letih 20%, po 10 letih 15% po 15 letih lastništva pa dohodnine več ni potrebno plačati.

Davčno osnovo zmanjšujejo: normirani stroški, plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter dejanski stroški, ki jih je imel zavezanec zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine.

V zvezi z dohodnino od dobička iz kapitala je določena izjema, kadar prodajalcu nepremičnine, kljub izpolnjevanju preostalih pogojev ni potrebno plačati tega davka in sicer, če je bil na tem naslovu stalno prijavljen zadnja 3 leta in tam tudi dejansko bival. 

VIRI: FURS, Prodaja nepremičnine: ali poznate vaše davčne obveznosti, dostopno na: https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/strokovnjak-odgovarja/prodaja-nepremicnine-ali-poznate-vase-davcne-obveznosti (25.10.2022).