facebook pixel

Opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami

17.03.2024

Posredovanje v prometu z nepremičninami v Sloveniji krovno ureja Zakon o nepremičninskem posredovanju (v nadaljevanju ZNPosr), ki med drugim ureja in določa tudi pogoje za opravljanje te dejavnosti.


Nepremičninski posrednik mora za opravljanje poslov posredovanja pridobiti status nepremičninskega posrednika, kot nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Pravico opravljanja poslov pridobi z dnem vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov. Za vpis v omenjen register mora kandidat izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

- je pridobil certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji »posrednik oziroma posrednica za nepremičnine« v skladu z zakonom, ki ureja poklicne kvalifikacije;

- je opravil strokovni izpit za nepremičninskega posrednika pred začetkom veljavnosti predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije;

- je bila izdana odločba ministrstva o priznanju poklicne kvalifikacije v skladu s 7.a členom tega zakona.

Ob izpolnjevanju enega izmed zgoraj navedenih kriterijev mora oseba kumulativno izpolnjevati še pogoj, da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece.

Osebe, ki so pridobile poklicno kvalifikacijo v drugi državi pogodbenici in želijo v Republiki Sloveniji trajno opravljati regulirani poklic po tem zakonu, morajo pri ministrstvu pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.

O usposobljenosti in ažurnem poznavanju zakonodaje in razmer na trgu priča tudi, da se je nepremičninski posrednik dolžan dopolnilno usposabljati vsakih pet let oziroma ob spremembi predpisov, katerih poznavanje se zahteva v sklopu strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika. V kolikor se agent ne usposablja vsakih 5 let mu pristojno ministrstvo začasno odvzame licenco.

 Nepremičninska družba sme pričeti s posredovanjem v prometu z nepremičninami, če:

- zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi posreduje v prometu z nepremičninami eden ali več nepremičninskih posrednikov;

- ima zavarovano odgovornost v skladu z določbami tega zakona.

Področna zakonodaja je zaradi varovanja strank in preprečevanja slabih poslovnih praks zelo striktna in zahteva od ponudnikov posredniških storitev zelo visoko stopnjo korektnosti in profesionalnosti.

 

Dominik Došler, dipl. prav. (UN)