facebook pixel

Solatnina in skupna lastnina

26.04.2024

Solastnina in skupna lastnina označujeta lastninsko pravico več oseb na isti stvari. Ne glede na podobnost izrazov pa med njima obstajajo določene pomembne razlike.

Solastnina označuje razmerje med več osebami, ki imajo solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari, na kateri je delež vsakega izmed solastnikov določen v sorazmerju s celoto (t.i. idealni delež).

Stvarnopravni zakonik določa, da ima solastnik pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov. Plodovi, ki jih daje stvar v solastnini, se delijo med solastnike v skladu z njihovimi idealnimi deleži. V kolikor delitev plodov ni mogoča postanejo solastniki stvari v trenutku ločitve plodov od matične stvari tudi solastniki plodov.

Ena pomembnejših razlik med solastnino in skupno lastnino je v razpolagalnem upravičenju, saj pri solastnini posamezni solastnik lahko razpolaga s svojo pravico brez soglasja drugih solastnikov. V primeru, da je predmet solastnine nepremičnina, imajo drugi solastniki pri prodaji predkupno pravico. V kolikor predkupno pravico uveljavlja hkrati več solastnikov, lahko vsak od njih uveljavlja predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem. Tudi stroške uporabe, upravljanja in druga bremena, ki se nanašajo na celotno stvar, krijejo solastniki v sorazmerju z velikostjo idealnih deležev. Značilnost solastnine je tudi pravica zahtevati delitev stvari – solastnik ima vedno pravico zahtevati delitev stvari, razen v neprimernem času.

Skupna lastnina pa označuje razmerje med več osebami, kadar imajo le – ti skupno lastnino na nerazdeljeni stvari, brez vnaprej določenih deležev.

Skupni lastniki skupno uporabljajo stvar in z njo skupaj razpolagajo ter solidarno odgovarjajo za obveznosti, ki nastanejo v zvezi s skupno stvarjo.

Tudi za skupno lastnino velja, da sme skupni lastnik ali njegov upnik vedno zahtevati delitev skupne stvari, razen v neprimernem času.

Preden se odločite za pridobitev solastnine ali skupne lastnine podrobno preučite oba instituta, saj prinašata različna upravičenja in odgovornosti.

 

 

Dominik Došler, dipl. prav. (UN)